فیوژن فیبر نوری

فیوژن فیبر نوری عملی است که به وسیله دستگاه فیوژن فیبر نوری انجام می شود و در پی آن دو فیبر نوری یا به اصطلاح (اتصال کور های فیبر به یک دیگر )صورت میگیرد.

روش های اتصال فیوژن :

اتصال فیبر نوری به دو صورت انجام می شود : روش مکانیکی و فیوژن فیبر نوری

فهرست