کابل فیبر نوری ونحوه استریپ و آرایش کردن

نحوه استریپ کردن و کمرگیری از کابل فیبر نوری لوزتیوب بدون قطع کردن لوزها و تارهای فیبر نوری برای مفصل بندی و فیوژن فیبر نوری

انواع استریپر

  1. Miller Stripper
  2.  No-Nik
  3.  Micro Stripper