راه حل های FTTH برای محیط های MDU

FTTx به ساختارهای مختلف انتقال سیگنال توسط فیبر نوری (همراه با کابل مسی) اشاره می کند.

از جمله این ساختار ها:

FTTC ,FTTB ,FTTC ,FTTN و FTTO و…..

FTTH و FTTO تنها ساختارهایی هستند که تماماً توسط فیبر نوری پیاده سازی می گردد. در ساختار FTTH ، فیبرنوری از مرکز تلفن محلی (OLT) تا تجهیزات مشترک ( ONT) ادامه می یابد. این ساختار حالت ایده آل برای مشترک بوده .