کابل شبکه لویتون

در حال نمایش 18 نتیجه

در شبکه های محلی از کابل شبکه (کابل شبکه لویتون )به عنوان محیط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد. متداولترین نوع کابل های چهار زوجی که در انتقال اطلاعات در تجهیزات شبکه استفاده می گردد، کابل های بهم تابیده می باشند.

کابل ها دارای استاندارد های متعددی بوده که در گروه های (Categories) متفاوت Cat 5 ,Cat 6 ,Cat 7 تقسیم شده اند.