نظرسنجی مشتریان ویرا شبکه کاسپین

مشتری گرامی

ضمن تقدیر و تشکر ، خواهشمندیم جهت بهبود مستمر فرآیند ارائه خدمات در خصوص موارد زیر شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و نظرات خود را بیان نمایید.

فرم نظرسنجی مشتریان

  بسیار مناسب (5) ، مناسب (4) ، متوسط (3) ، نامناسب (2) ، بسیار نا مناسب (1)
  بسیار مناسب (5) ، مناسب (4) ، متوسط (3) ، نامناسب (2) ، بسیار نا مناسب (1)
  بسیار مناسب (5) ، مناسب (4) ، متوسط (3) ، نامناسب (2) ، بسیار نا مناسب (1)
  بسیار مناسب (5) ، مناسب (4) ، متوسط (3) ، نامناسب (2) ، بسیار نا مناسب (1)
  بسیار مناسب (5) ، مناسب (4) ، متوسط (3) ، نامناسب (2) ، بسیار نا مناسب (1)
  بسیار مناسب (5) ، مناسب (4) ، متوسط (3) ، نامناسب (2) ، بسیار نا مناسب (1)
  بسیار مناسب (5) ، مناسب (4) ، متوسط (3) ، نامناسب (2) ، بسیار نا مناسب (1)
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .