استانداردهای اتاق سرور

استانداردهای اتاق سرورانچه در این مقاله می خوانیم :

اتاق سرور

طراحی اتاق سرور استاندارد

استاندارد BICSI اتاق سرور

استاندارد TIA942

استانداردهای مورد استفاده در مراکز داده

 

اتاق سرور :

 

اﺗﺎق ﺳﺮور)ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ داده(اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺮوزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ وﺑﻼدرﻧﮓ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺼﻮرت24.7، ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي مورد نیاز را اجتناب ناپذیر نموده است. استانداردهای جهانی NFPA75، ISO27000، TIA 942، IP ازجمله استانداردهایی است که ما درطراحی و پیاده سازی مراکز داده از ان بهره می بریم.

یک دیتا سنتر استاندارد از نظرANSI/TIA از بخش های متعددی چون Storage room، Entrance room، Telecomm room و... تشکیل می شود که اتاق سرور مهم ترین انهاست. با توجه به محدودیت منابع ، ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ، راه اﻧﺪازي ﯾﮏ اﺗﺎق ﺳﺮور اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ در ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺳﺮورﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﮕﻬﺪاري ، از عوامل مهم و تاثیرگذار پیشبرد کاری یک سازمان می باشند. لذا در این راستا اتاق سرور ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. اهداف اصلی در پیاده سازی اتاق سرورعبارتند از مقاومت سازه ، ایمنی نفوذپذیری و اطمینان از صحت داده ها. در این نوشتار مواردی که در طراحی و پیاده سازی اتاق سرور استاندارد مبتنی براستاندارد مدیریت امنیت اطلاعات مد نظر می باشد اورده شده است.

خدمات ویرا شبکه کاسپین در مورد دیتا سنتر

سرورمناسب :

سرورها کامپیوتر های قدرتمند با توان پردازش و ذخیره سازی بالایی هستند که به عنوان مرکز منطقی نرم افزارهای مختلف شبکه در نظر گرفته می شوند.Data base های مختلف نظیرSQL وOracle و... روی این بستر ایجاد شده و ایستگاه های کاری مرتبط با شبکه را تغذیه می نمایند. با توجه به فضای محدود اتاق سرور و لزوم بهینه از فضا استفاده از سرور های کشویی Rack mount پیشنهاد می شود. این سرورها سرپرست شبکه را قادر خواهند ساخت تا به راحتی به ان ها دسترسی داشته و بنا به شرایط ان ها را افزایش یا کاهش دهد.

برای اطلاعات بیشتر به آماده سازی فیزیکی اتاق سرور رجوع نمایید.

مزایای طراحی اتاق سرور استاندارد چیست ؟

طراحی اتاق سرور استاندارد

اتاق سرور یک بخش مهمی در هر سازمان و شرکت بوده که باید براساس استانداردهایی ساخته شود و اگر مشکلاتی در آن باشد می تواند ضررهای هنگفتی را برای سازمان یا شرکت موردنظر به دنبال داشته باشد. اتاق سرور همانطور که از نام آن پیدا بوده، یک اتاق معمولی نیست و بسیاری تصور می کنند شامل اتاقی خالص با سرورهای اطلاعاتی است و شامل طراحی و ویژگی های خاصی نمی شود. اما این دست افراد سخت در اشتباه هستند زیرا طراحی اتاق سرور استاندارد خود یک اصل درست ایجاد اتاق سرور بوده که اگر به آن توجه نشود قطعا می تواند مشکلاتی را به دنبال داشته باشد.

از آنجایی که شرکت یا سازمان مربوطه تمامی اطلاعات حساس و مهم خود را در سرورهای این اتاق جای می دهند از این رو باید مراقبت کامل و درستی نیز از آنها صورت گیرد. بنابراین هنگام طراحی اتاق سرور باید به استانداردهای موجود توجه کاملی داشته تا موجب ایجاد اتفاقاتی در آینده نبود. طراحی اتاق سرور استاندارد در ابتدا بایستی براساس استانداردهایی صورت گیرد، استانداردهایی که ایمنی اتاق را تضمین کرده و موجب مراقبت کامل و سلامت همیشگی سرورها از گزندهای مختلف می شوند. بنابراین اگر طراحی به شکل درست انجام گیرد می‌توان شاهد نتایجی بوده که قابل پیش بینی بوده و به سود شرکت یا سازمان می باشد.

البته این نکته حائز اهمیت بوده که اتاق سرور باید از ایمنی بالایی بهره ببرد و در طراحی آن نیز به این موضوع باید توجه فراوانی شود. طراحی اتاق سرور استاندارد امر آسانی نیست و باید توسط افرادی متخصص انجام گیرد. زیرا این افراد بایستی تمامی عوامل ایمنی را در اتاق تعبیه کنند تا برای شرکت یا سازمان مربوطه یک اتاق سرور کاملی را طراحی نمایند.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به دیتا سنتر  واتاق سرور استاندارد رجوع نمایید.

استانداردهای مورد استفاده در مراکز داده :

در بحث مراکز داده استاندارهایی وجود دارد که به طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری از آن کمک می کند، در واقع وجود این استاندارد ها استفاده از تجارب قبلی جهت عملکرد بهینه است. به عبارتی از اختراع دوباره چرخ جلوگیری می کند.

از مهمترین استاندار های مورد استفاده می توان به موارد زیر اشاره کرد.

استاندارد TIA-942

استاندارد TIA-606

کتابخانه زیربنایی فناوری اطلاعات ITIL

بهروش BICSI-002

مدرک ASHRAE - TC 9.9

استاندارد NFPA 75

استاندارد TIA-942

در این استاندارد موا��د کلی جهت طراحی و به خصوص درباره کابل کشی در مراکز داده صحبت شده است.

استاندارد TIA-606

به صورت دقیق تر درباره مبحث کابل کشی و نام گذاری و لیبلینگ بحث شده است.

کتابخانه زیربنایی فناوری اطلاعات ITIL

یکی از توصیه نامه های پذیرفته شده درباره فرایند های فناوری اطلاعات است.

بهروش BICSI-002

آخرین ویرایش این بهروش در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است و درباره بخش های مختلف یک مرکز داده مطالبی ارائه کرده است.

مدرک ASHRAE - TC 9.9

توصیه هایی در خصوص زیرساخت و سرمایش و کلیه تاسیسات مراکز داده دارد.

استاندارد NFPA 75

به سیستم های حفاظت حریق در اتاق های IT مربوط می شود و توصیه هایی در رابطه با تجهیز این اتاق ها به سیستم اعلام و اطفاء حریق و مباحث ایمنی آن می کنند.

بر اساس استاندارد BICSI

کمترین حد دما 18 درجه

بالاترین حد دما 27 درجه

کمترین حد رطوبت 30 درصد

بالاترین حد رطوبت 60 درصد

فواصل مجاز:

* فاصله مرکز داده تا فرودگاه چقدراست؟

طبق استاندارد TIA942 فاصله تا فرودگاه کمتر از یک کیلومتر در نظر گرفته شده در حالی که این فاصله در استاندارد BICSI بین 8 تا 48 کیلومتر در نظر گرفته شده.

در حادثه تلخ سقوط هماپیما در شهرک توحید تهران فاصله تا فرودگاه در حدود 3 کیلومتر بوده.

* فاصله تا راه آهن:

استاندارد TIA942 این فاصله را کمتر از یک کیلومتر مشخص کرده ولی در استاندارد BICSI این فاصله 1.6Km مشخص شده با این حال بررسی سوابق موارد خاصی مثل حادثه انفجار قطار باری نیشابور در بهمن ماه 1382 اهمیت این فاصله را بیشتر می کند.

* فاصله تا مراکز نظامی

در استاندارد TIA942 این فاصله کمتر از یک کیلومتر تعریف شده و در استاندارد BICSI این فاصله 13 کیلومتر. برای پی بردن به اهمیت هر یک از این موارد نمونه های بسیاری می توان یافت انفجارسال 1390 یک مرکز نظامی در اطراف کرج یکی از این موارد است.

* فاصله تا پمپ بنزین

در TIA942 تعریف نشده در BICSI فاصله 1.6Km

* فاصله تا بزرگراه

در TIA942 این فاصله 800 متر و در BICSI فاصله 1.6Km

* فاصله با خطوط فشار قوی

در TIA942 تعریف نشده در BICSI فاصله 1.6Km

* فاصله تا نیروگاه بسته به نوع سوخت نیروگاه متفاوت است.

فاصله تا نیروگاههای سوخت دیزل یا فسیلی

در TIA942 تعریف نشده در BICSI فاصله 1.6Km

فاصله تا نیروگاه هسته ای

در TIA942 این فاصله 1.6Km و در BICSI فاصله 80Km

تلخ ترین نمونه حوادث نیروگاههای هسته ای حادثه چرنوویل در سال 1986 و فوکوشیمای ژاپن در سال 2011 می باشند.

استاندارد TIA942 اتاق سرور بیشتر به مواردی همچون استاندارد فیزیکی و سیستم های موجود در یک اتاق سرور پرداخته است .
وقتی این استاندارد را مورد مطالعه قرار می دهیم به این نتیجه می رسیم که استاندارد TIA942 به تنهایی تمام نیاز های مرکز داده ی سازمان ما را پاسخگو نخواهد بود، در این مرحله استاندارد ANSI / BICSI-002 اتاق سرور می تواند طرح مرکز داده ی سازمان مارا تکمیل نماید.

استاندارد ANSI / BICSI-002 به اصول وقواعد کابل کشی اصولی و استاندارد در خصوص فیبر نوری - کابل های مسی و مقدار انرژی مورد نیاز یک مرکز داده می پردازد.

برای ایجاد یک مرکز داده ی ایمن و بهینه می بایست از ترکیب این دو استاندارد بین المللی استفاده نمود.

استاندارد BICSI اتاق سرور چیست؟

استاندارد BICSI اتاق سرور در واقع یک استاندارد جدید برای ارائه بهترین شیوه برای طراحی و نصب و راه اندازی مراکز داده است. این استاندارد تحت نام طراحی و پیاده سازی بهترین شیوه مرکز داده ((ANSI /(( BICSI-002 جهت تکمیل نمودن استاندارد مانند TIA-942 و CENELEC EN 50173-5 ، طراحی گردیده است و بیشتر به مبحث کابل کشی مراکز داده میپردازد. این استاندارد یکی از استانداردهای بین المللی BICSI است.

استانداردهای بین المللی BICSI

برنامه استانداردهای بین المللی BICSI استانداردها و دستورالعمل هایی را برای استفاده در طراحی، نصب و راه اندازی و یکپارچه سازی فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) ارائه داده است.

استانداردهای BICSI ، به تعریف شیوه های فعلی و بهبود در کیفیت و سیستم عملکرد بهتر صدا، داده، ایمنی الکترونیکی و امنیتی و فن آوری های صوتی و تصویری، و همچنین در بر گرفتن کابل کشی فیبر نوری و کابل های مسی و سیستم های توزیع مبتنی بر بی سیم پرداخته است.

استاندارد BICSI اتاق سرور یا همان استاندارد ANSI / BICSI-002 شامل الزامات نصب و راه اندازی و دستورالعمل برای مراکز داده میباشد و بیش از ۵۰۰ صفحه توسط افراد مختلف ومتخصص از سرتاسر دنیا تهیه و تنظیم گردیده و به مواردی از جمله انتخاب سایت، معماری و طراحی سازه، برق و سیستم های مکانیکی، حفاظت از آتش وسیستم های امنیتی، سیستم های اتوماسیون ساختمان، راه اندازی و نگهداری مراکز داده پرداخته است.

استاندارد BICSI فراتر از استاندارد طراحی مرکز داده می رود و به عواملی مانند محیط زیست و مصرف انرژی ، در کل طرح مراکز داده و تجهیزات فعال و زیرساخت های مورد نیاز مراکز با بکار گیری شیوه های نوین مدیریت انرژی سعی بر بالا بردن کیفیت وکاهش عوارض جانبی دارد. برای این منظور، استاندارد ANSI / BICSI-002 به خدمات دسترسی و امکانات ورودی، فضاهای مخابراتی، رکها وکابینت ها، کابل کشی معابر، کابل کشی مخابراتی، تست میدانی، مدیریت مخابراتی بصورت تخصصی پرداخته است.

استاندارد TIA942

942 استانداردی است که توسط انجمن علمی صنعت ارتباطات (TIA) در سال2005 برای تعیین راهکارهای علمی برای طراحی و ساخت Data centerها مخصوصا با توجه به سیستم های کابل کشی . طراحی شبکه ایجاد شده است. این استاندارد در دستورالعمل های خود هر دو نوع رسانه ی فیبرنوری و کابل های مسی را مد نظر قرار داده است.TIA942. همچنین مرجعی تعیین کننده برای نیازمندیهای خاص نواحی خصوصی و عمومی Data center در مورد برنامه های کاربردی و دستورالعمل های اجرایی می باشد.

به طور مثال: 1- معماری شبكه 2 - طراحی الكتريكی 3- ذخیره سازی و تهیه نسخه پشتیبان 4 - افزونگی سیستم 5 -امنیت و کنترل دسترسی به شبكه 6 -مديريت پايگاه داده 7 -میزبانی Web و برنامه های کاربردی8- توزيع محتوا 9 -کنترل محیط 10 -حفاظت در برابر اتفاقات فیزيكی (طوفان، زلزله، آتش سوزی و ...... )

مزایای اصلی طراحی Data center مطابق با استانداردTIA942 شامل نامگذاری استاندارد قطعات و تجهیزات، اطمینان از کارکرد بدون اشكال و خرابی، حفاظت قوی در برابر آسیب های طبیعی يا مصنوع بشری و قابلیت اطمینان، توسعه پذيری و مقیاس پذيری برای مدت طولانی است.

اهداف استاندارد TIA942

هدف مهم این استاندارد تهیه نیازمنديها و راهنمايیهای لازم برای طراحی و نصب Data center و یا اتاق کامپیوتر می باشد. اين استاندارد مد نظر طراحانی است که احتیاج به فهم گسترده در مورد طراحیData center شامل طرح ریزی ساختمان ، سیستم های کابل کشی و طراحی شبکه دارند.

مدل مرکز داده منطبق بر استاندارد TIA942

استاندارد TIA942 چهار ناحیه اصلی را در Data center متصور شده است که عبارتند از :

1_اتاق ورودی

2_اتاق کامپیوتر شامل نواحی :ناحیه توزیع اصلی(MDA)_ناحیه توزیع افقی(HAD)_ناحیه توزیع دسته بندی شده(ZDA)_ناحیه توزیع تجهیزات(EDA)

3_اتاق مخابرات

4_اتاق تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

Tire های مرکز داده براساس استاندارد TIA942

مرکز داده ها براساس استاندارد TIA942 به چهار Tire زیر تقسیم می شوند.

Tire1 :

این تایر یکTire ساده و بدون تجهیزات است.

این Tire فاقد اجزا افزونه و تجهیزات محافظ در برابر اتش و تجهیزات خنثی کننده می باشد.

برای توزیع برق ، هوا و ارتباطات شامل مسیرهای اضافی نیست.

تنها از يك دسترسی دهنده, سرويس دريافت می کنند.

هر گونه قطع در تجهیزات و مسیرها باعث از کار افتادن کل Data center می شود

توقف برنامه ريزی شده و برنامه ريزی نشده دارد .

در یک سال تا28.8 ساعت Downtime دارد.

Tire2 :

در این Tire نسبت به Tire یک برای سیستم الکتریکی پشتیبان در نظر گرفته می شود.

فقط مسیر توزيع برق و سیستم های تهويه و کابل های ارتباطی منظور می شود.

از يك فراهم کننده دسترسی سرويس دريافت می شود.

يك سیستم اطفا حريق و تجهیزات خنثی کننده در این Tire منظور می گردد.

توقف برنامه ريزی شده و برنامه ريزی نشده دارد (کمتر از Tire1)

در یک سال تا22 ساعت Downtime دارد.

Tire3 :

کلیه تجهیزات شبكه اعم از مسیر ياب ها و سوئیچ ها و ... دارای پشتیبان هستند.

برای سیستم توزيع برق, تهويه هوا و ارتباطات دو مسیر منظور میگردد (يكی فعال و ديگر به عنوان پشتیبان و در حالت عادی غیر فعال(

حداکثر از دو فراهم کننده دسترسی, سرويس گرفته می شود.

سیستم برق , ژنراتورها وUPS همگی دارای پشتیبان هستند.

سیستم شناسايی و اطفا حريق و پیش خنثی کننده دارد.

سیستم ايمنی CCTV دارد.

تنها برای فعالیت های برنامه ريزی شده متوقف می شود.

در یک سال تا1.6 ساعت Downtime دارد.

Tire4 :

کلیه تجهیزات شبكه اعم از مسیر ياب ها و سوئیچ ها و ... دارای پشتیبان هستند .

برای سیستم توزيع برق, تهويه هوا و ارتباطات دو مسیر منظور میگردد (هر دو فعال)

حداقل از دو فراهم کننده دسترسی, سرويس گرفته می شود.

سیستم برق , ژنراتورها وUPS همگی دارای پشتیبان هستند.

سیستم شناسايی و اطفا حريق و پیش خنثی کننده دارد.

سیستم ايمنی CCTV دارد.

تنها برای فعالیت های برنامه ريزی شده متوقف می شود.

در یک سال تا0.4 ساعت Downtime دارد.

استاندارد942 حداقل احتیاجات را برای زير ساخت های مخابراتی يك مرکز داده و يا سايت کامپیوتری را مشخص می سازد . در اين استاندارد يك سری احتیاجات و رهنمود ها را برای طراحی و نصب مراکز داده مشخص می سازد و اکثر نكات مهمی که بايستی در يك مرکز داده رعايت گردد را با توجه به المانهايی مانند کف کاذب ، سقف کاذب، ساختمان ، برق اضطراری ، کابل کشی ، سیستم خنك کننده ، سیستم اعلان و اطفا حريق و .... بیان نموده است .