مرکز داده
کارفرما
شرکت صنعتي بازرگاني صنام
نوع پروژه
مرکز داده
تاریخ
زمستان 1391
سرویس های ارائه شده
مشاوره
طراحي
خريد
پشتيباني
اجرا
عملیات انجام شده
Cabling
Power supply
CCTV
Cooling
Fire Alarm
Access Control
Lighting
Wall & Roofs
تصاویر پروژه