مرکز داده مرکزی شرکت ثامن ارتباطات عصر
کارفرما
شرکت ثامن ارتباطات عصر
نوع پروژه
مرکز داده (Data Center)
تاریخ
تابستان 95
سرویس های ارائه شده
راه اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده
عملیات انجام شده
Structured Cabling
Fiber Optic Fusion
labeling
Fluke Tests
Documentation