کنترل ترافیک کرج
کارفرما
راهنمایی و رانندگی استان البرز
نوع پروژه
ماکرو ترنچ و ماکرودات
تاریخ
زمستان 94
عملیات انجام شده
(Trenching)
نصب ماکرو داکت باندل
نصب COD
نصب منهول
بازسازی مسیر آسفالت و بتن
نصب جانکشن و فیببر باکس
فیوژن و تست فیبر