دیتا سنتر بانک ملت - یادگار امام
کارفرما
بانک ملت
نوع پروژه
Data Center
تاریخ
زمستان 93
سرویس های ارائه شده
Fiber Optic Fusion
Fiber & Copper Structured Cabling
عملیات انجام شده
Fiber Optic Fusion
Fiber & Copper Structured Cabling

یکی از بزرگترین پایگاه های داده کشور

تصاویر پروژه