کابل فیبر نوری Optical fiber cable

کابل فیبر نوری Optical fiber cableکابل فیبر نوری  Optical fiber cable 

ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻧـﻮر ﺑـﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل داده ﻫـﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎرﻫﺎي ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ اﯾﻨﭻ ﻗﻄﺮ دارد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺻـﺪﻫﺎ هزار مکالمه ی صوتی را حمل کند. ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﻧﻮري ﺗﺠﺎري ﻇﺮﻓﯿﺖ 2.5تا10 گیگابایت در ثانیه را فراهم می ﺳﺎزﻧﺪ.

در این مقاله میخوانید :
1.ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري
2.
بخش های مختلف فیبرنوری
3.انواع فیبر نوری
4.انواع کابل فیبر نوری براساس اشعه گذرنده از ان ها
5.انواع کابل های فیبر نوری براساس ساختار ماده ای انها
6.انواع کابل فیبر نوری براساس ترکیب مواد مربوط به هسته
7.  مقایسه تضعیف وپهنای باند فیبرهای نوری
8.اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ
9.انواع کابل های نوری
10.
  انواع کابل های محیط داخلی
11.
شرکت های تولید کننده ی فیبر نوری


دیگر مقاله های جامع در باره کابل فیبر نوری و مشخصات ان

فیبر نوری در ایران

انواع کابل فیبر نوری Optical fiber cable

تفاوت کانکتورهای فیبر نوری PCو UPC وAPC نحوه کارکرد انها

اتلاف کابل فیبر نوری و نکات ضروری در بهبود عملکرد فیبر نوری

تجهیزات فیبرنوری

تکنولوژی GPON

میکروداکت چیست ؟

پچ کورد فیبرنوری و انواع ان

فیوژن فیبر نوری چیست ؟

همچنین در تسکین زخم ها از فناوری جدید فیبر نوری نیز استفاده می شود برای دیدن این مقاله کلیک کنید 


اﻣﺮوزه از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫـﺎي ﺗﻠﻔـﻦ ﺷـﻬﺮي و ﺑـﯿﻦ ﺷـﻬﺮي ، ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ می اید .

برای دیدن مقاله فيبرنوری در شبكه ارتباطات زيرساخت Optical fibre کلیک کنید.


ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري

ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ، رﺷﺘﻪ اي از ﺗﺎرﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻧـﺎزك ﺷﯿﺸـﻪ اي ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺎرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻄـﺮ ﯾـﮏ ﺗـﺎر ﻣﻮي اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ .
ﺗﺎرﻫـﺎي ﻓـﻮق در ﮐـﻼف ﻫـﺎﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻧﻮري را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ. از ﻓﯿﺒﺮ ﻧـﻮري ﺑﻤﻨﻈـﻮر ارﺳـﺎل ﺳـﯿﮕﻨﺎل ﻫـﺎي ﻧـﻮري در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

بخش های مختلف فیبرنوری

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

یک فیبر نوري از سه بخش متفاوت تشکیل شده است :

 1. هسته (core)

هسته شامل یک تار کاملا بازتاب کننده ازشیشه خالص معمولا در مرکز فیبر است که سیگنال های نوری در ان حرکت می نمایند.هسته دربعضی از کابل ها ازپلاستیک کاملا بازتابنده ساخته می شود که هزینه ساخت راپایین می اورد بااین حال یک هسته پلاستیکی ممعمولا کیفیت شیشه را ندارد وبیشتر برای حمل داده ها در فواصل کوتاه به کار میرود.قطر این بخش بسته به نوع فیبر چیزی بین 5تا500 میکرون است.

 1. روکش (cladding)

بخش خارجی فیبر بوده که دورتادورهسته رااحاطه کرده وباعث برگشت نورمنعکس شده به هسته می گردد.این عمل بازتاب نور به مرکز هسته را(بازتاب داخلی کلی)می نامند.روکش،یک لایه ی حائل پلاستیکی می باشد که به منظورمحافظت ازcoreمورداستفاده قرار میگیرد.

قطر هسته و پوسته با هم حدود 125 میکرون است(هرمیکرون معادل یک میلیونیم متراست) که در حدوداندازه یک تارموی انسان است. کلا قطر فیبر بر اساس قطر خارجی روکش آن بیان می شود. در حالی که فقط قطر هسته مرکزي فیبر در عملکرد آن تاثیر دارد. وقتی ابعاد یک فیبر به صورت125/50 یا 125.10 میکرون معرفی می شود،عدد اول، قطر هسته و دیگري قطر خارجی روکش را مشخص کرده است.

 1. بافر رویه (buffer coating)

روکش پلاستیکی که باعث حفاظت فیبر در مقابل رطوبت وسایر موارد اسیب پذیر است. صد ها و هزاران نمونه از رشته های فیبر نوری فوق در دسته هایی سازماندهی شده و کابل های نوری را بوجود می اورند. هریک از کلاف های فیبر نوری توسط روکش هایی به نام jacket محافظت می گردند که جنس ان از تفلون یا pvc می باشد.

انواع فیبر نوری

براساس ویژگی های زیر،فیبرهای نوری را می توان به دسته های مختلفی تقسیم نمود:

 

v انواع کابل فیبر نوری براساس اشعه گذرنده از ان ها

v انواع کابل فیبر نوری براساس ساختار ماده ای ان ها

v انواع کابل فیبر نوری براساس ترکیب مواد مربوط به هسته

v انواع کابل فیبر نوری براساس دو ویژگی اول و سوم

v انواع کابل فیبر نوری براساس محیط

 

Ø انواع کابل فیبر نوری براساس اشعه گذرنده از ان ها

 

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

 1. فیبرهای نوری تک حالته (single-mode) : این نوع از فیبرها هسته های کوچکی دارند(قطری در حدود10 ×5.3 به توان منفی4 اینچ یا9 میکرون) و می توانند نور لیزر مادون قرمز(باطول موج1300تا1550 نانومتر)را درون خود هدایت کنند.(به منظور ارسال یک سیگنال در هر فیبر استفاده می شود.نظیر تلفن)
 2. فیبر های نوری چند حالته (multi-mode) : این نوع از فیبرها هسته های بزرگتری دارند(قطری در حدود 10×5.2 به توان منفی سه اینچ یا62.5 میکرون) و نور مادون قرمز گسیل شده از دیودهای نوری موسوم بهLEDها را (با طول موج850 تا1300نانومتر) درون خود هدایت می کنند.(به منظور ارسال چندین سیگنال در یک فیبر استفاده می شود.نظیر شبکه های کامپیوتری)

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟                               

3. برخ از فیبرهای نوری از پلاستیک ساخته می شوند :
این فیبرها هسته ی بزرگی(باقطر4Inch%یا یک میلیمتر) دارند و نور مرئی قرمزی را که از LED ها گسیل می شود (طول موجی برابر با650نانومتر) هدایت می کنند.

کابل SM بسیار گرانتر است و در مقایسه با کابل MM شعاع انحنای نسبتا بالایی دارد، که کار با ان را سخت تر می کند. بیشتر LAN های فیبر نوری از کابل چند حالته استفاده می کنند که علیرغم کارایی کمتر نسبت به کابل تک حالته باز هم از کابل مسی بسیار بهتر است.
شرکت های تلفنی و تلویزیون کابلی نیز به استفاده از فیبر تک حالته تمایل دارند زیرا باید داده های بیشتری را منتقل کنند و در فواصل دورتری گسترده شوند.

کابل های فیبر نوری در پیکر بندی های مختلفی وجود دارند زیرا این کابل موارد استفاده فراوانی دارد. در کابل های SM فقط یک رشته فیبر وجود دارد.
در کابل های چند تایی 7تا24 رشته فیبر در یک حفاظ قرار دارند که می توان ان ها را در هر سر برای موارد استفاده مختلف تقسیم کرد. از ان جا که کابل فیبر نوری مشکلات کابل مسی همچون
EMI ومکالمه متقاطع را ندارد می توان تعداد زیادی رشته فیبر را باهم دسته بندی کرد بدون اینکه مثل کابل UTP نیاز به هم تابیدن ان ها باشد و یا در مورد تضعیف سیگنال نگرانی وجود داشته باشد.

کابل‌هایSingle mode به دو دسته OS1 و OS2 تقسیم می‌شوند. که تفاوت آن‌ها در طول موج و نحوه انتشار نور در هسته می‌باشد.

کابل‌هایMulti mode به چهار دسته OM1، OM2، OM3، OM4 تقسیم می‌شوند. در کابل‌های نوع OM1,OM2 نور با برخورد به دیواره clad شکسته می‌شود و طول کابل را طی می‌کند که به تکنولوژی ساخت هسته این کابل ها step-index گفته می‌شود.
اما، در کابل‌های نوع
OM3,OM4 هسته کابل با تکنولوژی Graded-index تولید می‌شود که باعث می‌گردد نور پس از چندین بار شکست، هنگامی که به پوشش clad کابل برخورد کرد، با ضریب شکست و انحراف بسیار کمی در طی طول کابل منتشر شود. به این تکنولوژی که کابل‌های OM3,OM4 با آن ساخته می‌شوند، تکنولوژی فیبرهای متحد المرکز نیز گفته می‌شود.

فیبرهای مالتی مود می تواند در سرعت 100 مگابیت با 2 کیلومتر مسافت را پاسخگو باشد. اما در سرعت های گیگابیتی ، فیبرهای مالتی مود5.62 فقط در حدود 300 متر ومالتی مود فقط در حدود 550 متر را پشتیبانی می کند. فیبرهای سینگل مود تا سرعت 100 مگابیت را تا مسافت 100 کیلومتر می تواند پشتیبانی کند البته این محدودیت به دلیل عدم توانایی تجهیزات اکتیو می باشد.

Ø انواع کابل های فیبر نوری براساس ساختار ماده ای انها

 1. فیبر نوری شیشه ای
 2. فیبر نوری پلاستیکی
 3. فیبر نوری سیلیکا باروکش پلاستیکی (PCS)

 

Ø انواع کابل فیبر نوری براساس ترکیب مواد مربوط به هسته

1. فیبر نوری با ضریب شکست پله ای

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

 1. . فیبر نوری با ضریب شکست مرحله ای ( تدریجی)

 

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟                  

Ø انواع کابل فیبر نوری براساس دو ویژگی اول و سوم

 1. فیبر نوری Multi-mode با ضریب شکست پله ای (فیبرهای نوری چند حالته باتغییرناگهانی در مرز هسته و روکش ) :

در این نوع فیبر که اصطلاحا بهStep index multi fiber مشهورند ، ابتدا لایه هسته را با ضریب شکست و قطر مشخص می سازند وسپس برروی ان یک لایه روکش با ضریب شکست کمتر می نشانند بدین ترتیب فیبری پدید می اید که ضریب شکست ان در مرز بین هسته و روکش به طور ناگهانی تغییر می کند. در این نوع فیبر مشکل پهن شدگی پالسها درزمان وجود دارد.امروزه این نوع کابل به ندرت و ان هم برای کاربرد های خاص و سرعت پایین تولید می شود.

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

2. فیبر نوری Multi-mode با ضریب  شکست  مرحله ای (فیبرهای نوری چند حالته باتغییر تدریجی ضریب شکست در مرز هسته و روکش) :

در این نوع فیبر که اصطلاحا بهGraded index multi fiber شهرت یافته اند ، ضریب شکست هسته به ارامی و با دور شدن از مرکز روبه کاهش می گذارد و در مرز50 تا62.5 میکرون از مرکز هسته به حداقل خود می رسد ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺴﺘﻪ و روﮐﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ ﺳـﻄﺢ آﯾﻨـﻪ اي ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻧﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺮاب ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻨﺤﻨـﯽ وار ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زاوﯾﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﮐﻮﺗـﺎه ﺑـﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ در ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي زﯾﺎد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﻋﺖ ارﺳﺎل ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷـﻮد و ﯾـﺎ از ﻓﯿﺒـﺮ ﻧـﻮع ﺑﻌـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﻠﻪ اي ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﻮري ﮐـﻪ ﺑـﺎ زاویه تابش متفاوت دچار انعکاس می شوند همزمان به مقصد نمی رسند ، عرض پالس در مقصد بیشتر شده وبه دلیل تداخل پالس های مجاورنمی توان نرخ انتقال داده را از یک حد بالاتر برد.
برای رفع این مشکل از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ می شود نور به تدریج و شبیه موج سینوسی بشکند.

ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر در ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﻮري ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﺮض پالس در گیرنده به عرض پالس فرستنده ، نرخ انتقال در ان ها بیشتر است.

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

3. فیبر نوری Single-mode با ضریب شکست پله ای : این نوع از فیبرهای نوری که به اختصارSMF نامیده شده اند دارای یک هسته فوق العاده باریک (8 تا 10 میکرون) هستند ویک پرتوی تک موج (لیزر) به درون ان تابانیده می شود .
این پرتو تک موج حداقل برخورد را با مرز ناحیه شکست دارد وطبعا کمترین اتساع را به پالسها تحمیل می کند و برای نرخهای ارسال چند ده گیگابایت در فواصل بسیار طولانی مناسب است.

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

                                                مقایسه تضعیف وپهنای باند فیبرهای نوری

  انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟                          

 

Ø اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ در اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫـﺮ چند ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺎرﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري درون آﻧﻬﺎ ﯾﺎاز ﻧﻮع MMFیا SMF با پارامترهای کمابیش مشابه است.ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري را ﻣﯽ ﺗﻮان در دو رده ﮐﻠﯽ زﯾﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺮد:

 1. ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (outdoor grades)

اﯾﻦ فیبرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ اي ﮐـﻪ مجهز اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وارد ﺷﻮد 10 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐـﺎرﺑﺮد از ﮐﺎﺑـﻞ ﻓﯿﺒـﺮ ﻧﻮري ﻣﺪل Loose tubeﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده می شود . جهت استحکام ومحافظت بیشتر فیبر ها از Armored(زره)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
از دیگر ویژگی های این نوع کابل می توان به موارد زیر اشاره کرد ، تحمل رطوبت محیطی ار 90 تا 100 درصد ،تحمل محدوده دمایی بین 40- تا80+ درجه سانتیگراد ، ﻋﺪم ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﻬﻼك ژاﮐﺖ ﮐﺎﺑﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ خمش تاکمترین
شعاع ممکن ،پوشش بسیار مقاوم در مقابل شعله ور شدن ، قابلیت تحمل فشار بالا ، پوششی که جونده ها مثل موش به ان علاقه نداشته باشند ، تحمل دفن مستقیم زیر خاک.

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟            

 1. ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧ��ري ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (indoor grades)

از این کابل ها جهت استفاده از backbone شبکه داخل ساختمان استفاده میشود. دارای محافظت های فیزیکی مناسبی می باشند. میتوان از6 تا144 تیوپ استفاده کرد.که در هرتیوپ24فیبر نوری قرار دارد. داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﯿﻮب ژل ﺑﯽ رﻧﮓ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻ رفته و در برابر ضربه مقاوم است .
ویژگی های عمومی این نوع از کابل عبارتند از : پوششی که درصورت اتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نکند ، ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن ، مقاوم در برابر خمش و در عین حال ظریف و منعطف.

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟          

 

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

   انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟                            

 

انواع کابل های نوری

کابل های مخابراتی نوری به شش گروه تقسیم می شوند:

1.کابل های نوری خاکی که دو نوع هستند :

الف:کابل نوری ژله فیلد خاکی (OBFC) : که عموما درشبکه های زیر ساخت و بین شهری در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و مستقیما داخل خاک دفن می گردد بنابراین نیازی به کانال کشی و بستر سازی ندارد.ژله به کار رفته در این نوع کابل ماده چسبناکی است که مانع نفوذ اب و رطوبت می شود.

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

ب:کابل نوری خشک خاکی(OBUC) :

انواع کا����ل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

که دارای ساختار متفاوت و بدون ژله می باشد. لذا برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت استفاده می شود . این نوار جاذب در مجاورت با رطوبت مواد ژله ای از خود ترشح می کند .

 1. کابل های کانالی که خود به دو نوع تقسیم می شوند:

الف:کابل نوری ژله فیلد کانالی(OCFC)،که عموما در شبکه های درون شهری و بین مراکز مخابراتی استفاده می شود.

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

ب:کابل نوری خشک کانالی(OCUC)

 انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

3.کابل های نوری هوایی مهاردار که به سه نوع تقسیم می شود:

الف:کابل نوری مهاردار ژله فیلد(OSSC):
این نوع کابل در مناطق روستایی و مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد. سیم مهار بکار رفته شامل 7 رشته فولاد گالوانیزه می باشد که بهم تابیده شده و بصورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنابر این سطح مقطع این کابل به شکل 8 می باشد.

ب-:کابل نوری مهاردار هوایی خشک (OSSC-dry/S.G) :
برای حفاظت از کابل نوری مهاردار هوایی در مناطقی که احتمال نفوذ آب در ساختمان کابل وجود داشته باشد،می توان در ساختار کابل از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده کرد. این نوع کابل بدون ژله و نسبت به کابلهای ژله فیلد سبک تر می باشد.

ج:کابل نوری مهار دار هوایی با زره(OSSC-Armored):
که درمناطقی که احتمال تیراندازی توسط شکارچیان وجود دارد در ساختار کابل از نوار فولادی روکش دار بصورت دندان اره ای استفاده می شود. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای با روکش پلیمری ( کروگیت) می باشد.

 انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

4.کابلADSS با روکش مقاوم ضد ترک:
این نوع کابل، بدون ژله یا خشک است که برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود .

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

5.کابل های indoor:
این نوع کابل دارای انعطاف پذیری بالا می باشد.
در مسیرهای پرپیچ و خم کاربرد دارد. فیبرهای نوری به صورت روکش tight است که میزان تحمل کشش بر اساس نیاز می تواند محاسبه و تولید شود.
کابل فیبر نوری Indoor مناسب محیط های داخلی طراحی شده و از ظرافت بیشتری نسبت به کابل های محیط بیرونی برخوردار هستند. این کابل ها در دو نوع مالتی مود و سینگل مود ارائه میشوند.

                  انواع کابل های محیط داخلی شامل :

 • تاید بافر
 • ریبون
 • اینتر کانتکت
 • دراپ
 • توزیعی
 • باکس ریل

انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟

6.کابل نوری با تیوپ مرکزی(OFC-central tube):
که عموما داخل ساختمان ها از ان استفاده می شود. در این نوع کابل فیبرها درون یک تیوپ در مرکز کابل قرار می گیرند. در ایران به علت تمیز بودن کار برای شبکه های بین شهری کابلهای نوری خشک و بدون ژله برای مخابرات استفاده می شود .
بنابراین در این شبکه ها بیشتر از کابل نوری خشک خاکی استفاده می شود
. این کابلها عایق رطوبتند و مستقیما در بستر خاک قرار می گیرند.
این کابلها در کارخانجات داخلی ایران تولید می شوند. در واقع ایران از نظر تولید کابل مورد نظر داخل به خود کفایی رسیده است ، حتی بیش از ظرفیت نیاز کابل تولید می شود که به کشورهای هم جوار نظیر عراق ، تاجیکستان ، افغانستان و عربستان نیز صادر می شود.
اما بعضی از مواد اولیه مانند فیبر ، نوار خشک و ژله از کشورهایی نظیر ژاپن و کره وارد می شود که اگر کشور قابلیت تولید آنها را داشته باشد از هزینه آن به مقدار زیادی کاسته می شودعمر مفید کابلها 30 سال در نظر گرفته شده است که بعد از این مدت عملیات تعویض کابل (کابل برگردان) صورت می گیرد.

                           انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟     

 

  انواع کابل فیبر نوری ؟ سرعت فیبر نوری ؟ مزایای فیبر نوری ؟ قیمت فیبر نوری ؟ فیبر نوری در مخابرات ؟                    

 

شرکت های تولید کننده ی فیبر نوری

، ﺷـﺮﮐﺖ اﯾﺴـﺎﺗﯿﺲ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻗﻨـﺪي، لویتون امریکا، Nexans فرانسه،Leoniالمان،لگراند فرانسه،برندرکس،جی تک،یونی نت،تری ام،فول،یونی کام ازجمله شرکت هایی هستند که فیبر نوری را ارائه می دهند.