انواع کابل شبکه لویتون Leviton

انواع کابل شبکه لویتون Leviton


نمایندگی  تجهیزات شبکه لویتون Leviton
قیمت کابل شبکه لویتون Leviton

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر:                         =  Cat5e   UTP   PVC

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر:                         =  Cat5e  UTP   LSZH

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر:                         = PVC Cat5e  FTP    

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر:                         =PVC    Cat5   UTP  

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر:                         =  Cat5   UTP   LSZH

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر:                         = PVC     Cat5   FTP

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر: UTP6M-MSB    =  Cat6   UTP    PVC

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر: UTC6Z-MSB    =  Cat6   UTP    PVC

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر: UTP6M-MSB    =   Cat6   UTP  LSZH

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر: UTC6Z-MWB   =  Cat6  UTP   LSZH

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر:   FTP6Z-MSS  =  LSZH Cat6  FTP 

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 500 متری    پارت نامبر:  FTP6Z-5WS   =    Cat6 FTP LSZH

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 500 متری    پارت نامبر:                        =   LSZH Cat6A UTP

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 305 متری    پارت نامبر:   FTPAZ-MSS  =  Cat6A FUTP LSZH

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 500 متری    پارت نامبر:                        = Cat6A UTP LSZH

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 500 متری    پارت نامبر:                       =  LSZH  Cat6A FTP

کابل شبکه لویتون Leviton  حلقه های 500 متری    پارت نامبر:  SFTAZ-5SS  = LSZH  Cat6A  SFTP

 

 

مشخصات محصول