کیستون cat 5

کیستون cat 5


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
کیستون کت 5 به عنوان پریز شبکه در روی فیس قرار می گیرد.

 

مشخصات محصول