کیستون شبکه ار اند ام R&M

کیستون شبکه ار اند ام R&M


نمایندگی تجهیزات شبکه R&M
قیمت تجهیزات شبکه R&M

کیستون های شبکه ار اند ام   R&M

1 - کیستون شبکه اراند ام R&M  CAT6 UTP

2 -کیستون شبکه اراند ام R&M  CAT6 FTP

3 - کیستونشبکه اراند ام R&M  CAT6 SFTP

4 - کیستون شبکه اراند ام R&M  CAT6A UTP

5 -کیستون شبکه اراند ام R&M  CAT6A FTP

6 - کیستون شبکه اراند ام R&M  CAT6A SFTP

مشخصات محصول