کیستون تلفن اشنایدر

کیستون تلفن اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر


کیستون تلفنی که سیم های تلفن به ان وصل میشوند و بعد از قرار گرفتن در روی فیس و قاب به عنوان پریز تلفن استفاده می گردد.
 

 

مشخصات محصول