کیبل گاید اراندام R&M

کیبل گاید اراندام R&M


نمایندگی تجهیزات شبکه R&M
قیمت تجهیزات شبکه R&M

کیبل گاید یا راهنمای کابل یا نگهدارنده کابل(Cable management) جهت مدیریت در چیدمان پچ کورد های موجود در رک مورد استفاده واقع می گردد.
 

مشخصات محصول