کلمپ تقویت شده اتصال به زمین برای سینی کابل مشی

کلمپ تقویت شده اتصال به زمین برای سینی کابل مشی


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
هدف : 
اتصال به زمین خطوط الکتریکی در سینی های دارای ارتفاع کناره 50 ،80 ، 100 میلیمتر 

خصوصیات :
با سینی های کابل مشی دتارای ارتفاع کناره 30 میلیمتر استفاده نمی شود .

مشخصات :
اتصال به زمین (grounding) سینی های مشی در 20 متر یک بار انجام مشود .
سطح احتمالی مقطع مشی که برای اتصال به زمین استفاده می شود از 0.8 میلیمتر مربع الی 78.5 میلیمتر مربع است (قطر سیم از 1 تا 10 میلیمتر است ).

مشخصات محصول