کلمپ اتصال به زمین برای سینی کابل مشی

کلمپ اتصال به زمین برای سینی کابل مشی


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
هدف : 
اتصال به زمین خطوط الکتریکی هم اندازه های استاندارد سینی ها

خصوصیات :
چند منظوره است
مشخصات :
اتصال به زمین (grounding) سینی های مشی در 20 متر یک بار انجام مشود .
سطح احتمالی مقطع مشی که برای اتصال به زمین استفاده می شود از 0.7 میلیمتر مربع الی 78.5 میلیمتر مربع است (قطر سیم از 3 تا 10 میلیمتر است ).

مشخصات محصول