کابل فیبر نوری سینگل مود 12 کور نگزانس fiber optic singel mod nexance

کابل فیبر نوری سینگل مود 12 کور نگزانس fiber optic singel mod nexance


نمایندگی تجهیزات شبکه Nexance

وارد کننده تجیزات نگزنس  کابل های فیبر نوری  سینگل مود نگزنس 12 کور

وارد کننده تجیزات نگزنس  کابل های فیبر نوری  سینگل مود نگزنس 24 کور

وارد کننده تجیزات نگزنس  کابل های فیبر نوری  مالتی مود  نگزنس 12 کور

وارد کننده تجیزات نگزنس  کابل های فیبر نوری  مالتی مود  نگزنس 24 کور

مشخصات محصول