انواع کابل شبکه ار اند ام R&M

انواع کابل شبکه ار اند ام R&M


نمایندگی تجهیزات شبکه R&M
قیمت تجهیزات شبکه R&M

کابل شبکه ار اند ام  R&M حلقه های 305 متری   =  Cat5e UTP

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 305 متری   = Cat5e UTP LSZH

کابل شبکه ار اند ام  R&M حلقه های 305 متری   =  Cat5e FTP

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 305 متری   =  Cat5 UTP

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 305 متری   = Cat5 UTP LSZH

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 305 متری   =  Cat5 FTP

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 305 متری   =  Cat6 UTP  PVC

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 305 متری   = Cat6 UTP   LSZH

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 305 متری   =  Cat6  FTP 

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 500 متری   =  Cat6 FTP

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 500 متری   =  Cat6A UTP

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 500 متری   = Cat6A UTP LSZH

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 500 متری   =  Cat6A FTP

کابل شبکه ار اند ام  R&M  حلقه های 500 متری   =  Cat6A SFTP

مشخصات محصول