پریز برق قرمز اشنایدر

پریز برق قرمز اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
پریز های برق قرمز رنگ اشنایدر که در روی ترانک نصب می گردند و برای برق اضطرار استفاده می شوند

 

مشخصات محصول