پروفیل C شکل برای سینی کابل مشی FPL21

پروفیل C شکل برای سینی کابل مشی FPL21


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
هدف :
آویز سینی کابل مشی از پین 
اتصال بدون پیچ سینی کابل مشی 
مشخصات :
پروفیل C شکلی
فولاد با ضخامت 1.5 میلیمتر

مشخصات محصول