مینی ستون لگراند LEGRAND

مینی ستون لگراند LEGRAND


ه منظور توزیع کلیه کابل‌های برق، دیتا، UPS، USB و هر مکانیزم دیگری به صورت عمودی از انواع ستون مجازی استفاده می‌کنند.
انواع ستون مجازی بسته به کاربرد آن به چهار گروه کلی تقسیم می‌شوند:

● مینی‌ستون (mini-column)
● ستون مجازی بلند ثابت به ارتفاع 2.7 ��تر
● ستون مجازی بلند ثابت به ارتفاع 3.9 متر
● ستون مجازی بلند متحرک به ارتفاع 2 متر
 
* مناسب با مشخصات و ارتفاع هر یک از ستون‌ها نوع استفاده از آن متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال از مینی ستون‌ها در اتاق‌های کنفرانس در زیر میز اتاق کنفرانس می‌توان استفاده کرد.

مشخصات محصول