فیس دوبل

فیس دوبل


نمایندگی تجهیزات شبکه وفیس دوبل 
فیس دوبل در روی این فیس میتوان دو کیستون نصب کرد و ان را در روی قاب نصب کرد این فیس به اندازه دو ماژول یا یک خانه جا میگیرد.

 

مشخصات محصول