فیس پلیت دوبل اشنایدر

فیس پلیت دوبل اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر


فیس دوبل در روی این فیس میتوان دو کیستون نصب کرد و ان را در روی قاب نصب کرد این فیس به اندازه دو ماژول یا یک خانه جا میگیرد.

 

مشخصات محصول