فیس باریک

فیس باریک


نمایندگی تجهیزات شبکه و فیس باریک
فیس باریک که در روی ان کیستون قرار می گیرد و در قاب های ترانک جا میخورد که یک ماژول جا می گیرد یعنی نصف یک خانه

 

مشخصات محصول