فیس پلیت باریک اشنایدر

فیس پلیت باریک اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر

فیس پلیت باریک که در روی ان کیستون قرار می گیرد و در قاب های ترانک جا میخورد که یک ماژول جا می گیرد یعنی نصف یک خانه
 

 

مشخصات محصول