طراحی و پياده سازی زيرساخت های فيبرنوری Campus LAN

Campus LAN قسمتی از زيرساخت شبکه است كه در آن رك­ های اصلی موجود در يك ايستگاه کاری (مانند يک مجموعه) را به يکديگر مرتبط می سازد.Campus در واقع ستون اصلی شبکه می­ باشد که بار اصلی شبکه را منتقل  می­ کند.

شرکت ويرا شبکه کاسپين در تمام زمينه­ هاي Campus LAN، از شروع تا اتمام کار فعاليت می­ کند.

-  مشاوره فنی

-  طراحی تکنيکال

-  تهيه نقشه­ های AS-IS و As-Built

-  حفاری و بسترسازی

-  کيبلينگ و راه­ اندازی