صفحه رابط دارای سوراخ در مرکز

صفحه رابط دارای سوراخ در مرکز


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
هدف : 
اتصال سینی های کابل سیمی با ارتفاع کناره 50 ،80 ، 100 میلیمتر به همدیگر 

خصوصیات :
با سینی های کابل مشی با ارتفاع کناره 30 میلیمتر استفاده نمی شود .

مشخصات :
فولاد با ضخامت 1.5میلیمتر

وزن سازه فولاد گالوانیزه : 0.031کیلوگرم
کد فولاد گالوانیزه :FC37306

مشخصات محصول