سینی کابل سیمی با ارتفاع 100 میلیمتر

سینی کابل سیمی با ارتفاع 100 میلیمتر


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
سینی کابل سیمی


سینی کابل سیمی برای مدیریت کابل کشی الکتریکی ،مخابراتی و شبکه استفاده می شود
در عین حال با استفاده از جدا کننده ،نصب انواع مختلف کابل در یک جا (کابل برق ،تلفن ،کامپیوتر وغیره )نیز ممکن می باشد .
در مقایسه با دیگر انواع سینی کابل ،این نوع سینی کابل به ویژه در صورت وجود چرخشها و انشعاب های متعدد ،روند نصب خط کابل را به صورت محسوس آسانتر می سازد لذا هنگام نصب خطوط کابل پیچیده   تر جیح داده می شود .
سینی کابل سیمی موثرترین راه حل نوین برای نصب خطوط کابل است .


هدف: نصب شاخه های اصلی و مستقیم کابل ،ساخت چرخش ها و انشعاب ها
مزایا:
عمر زیاد
توانایی بالای بار تا 110کیلوگرم بر هر 1مترطولی
در شرایط اتش سوزی توانایی مقاومت تا 90دقیقه 
وجود اندازهای استاندارد متعدد با ارتفاع از دیوار از 30تا 100میلیمتر و عرض پایه از 50تا 600میلیمتر 
تهویه طبیعی خط کابل تامین میشود ،خنک سازی سریع ترو راحت تر و اجازه جمع شدن غبار را نمیدهد  
 

 


شرایط بار گزاری :
مناسب برای اجرای کد فولاد گالوانیزه و گالوانیزه گرم
نمودار بار گزاری مجاز مربوط به شاخه اصلی سینی کابل مشی 
فاصله بین محل اتصال دو شاخه و محل نصب ساپورت باید به اندازه ی 1/4تا1/5طول شاخه باشد 
ضریب اطمینان میزان تحمل وزن سازه 1/7بیشتر از میزان پیشنهادی جدول است 
خط مشکی میزان خمیدگی سازه را بر اثر بار ،نشان می دهد هر چقدر فاصله ی ساپورتها کمتر باشد میزان خمیدگی کمتر است 

شرایط نصب :
در هر دو طرف تجهیزات خاص ساخته شده (زانو،سه راهی،کاهنده و ...)باید پایه اضافی استفاده شود ،برای زانو با شعاع بزرگ نیز پایه اضافی در مرکز ضروری می باشد .
مشخصات:
قطر سیم -4میلیمتر برای پایه سینی 50،100،150،200،300 میلیمتر
قطر سیم -5میلیمتر برای پایه های 400،500،600 میلیمتر
برای انواع سازه های مورد نیاز از کدهای جدول زیر استفاده می شود . 

مشخصات محصول