سه راه تخت اشنایدر

سه راه تخت اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر

برای هدایت کابل در سه جهت درون ترانک ها

 

 

مشخصات محصول