سه راه تخت اشنایدر

سه راه تخت اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر

 

برای هدایت کابل در سه جهت

 

مشخصات محصول