سرپوش سینی کابل

سرپوش سینی کابل


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
سرپوش سینی کابل (درب سینی کابل)
هدف : حفاظت کابل از تاثیرات خارجی


خصوصیات:
با فشار ساده روی سینی بسته می شود (برش cشکل لبه ).سرپوش سینی کابل لبه های پرس شده بطور خاص برای اتصال با همپوشی را دارد .
پیچ M5*8 کد (CM030508) برای ایجاد مدار اتصال به زمین روی سرپوش استفاده می شود .
سرپوش گالوانیزه گرم HDZاز دو طرف سوراخهای اتصال دهنده دارد .
قطر سوراخ 6/3میلیمتر است.


مشخصات :
اجرای 1- فولاد گالوانیزه شده با روی به روش فولاد گالوانیزه 
اجرای 2-گالوانیزه گرم با روی از طریق فرو بردن بعد از ساخت 
اجرای 3-فولاد ضد زنگ (AISI 304)
اجرای 4-پوشش ZINK-FLAKE

مشخصات محصول