ساپورت ML برای سینی کابل مشی

ساپورت ML برای سینی کابل مشی


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
ساپورت  برای سینی کابل مشی
هدف :
اتصال بدون پیچ سینی کابل سیمی .
خصوصیات :
به دیوار نصب می شود .
نصب در پروفیل PSL,PSMبا کمک پیچ M8*60ومهره M8 ممکن می باشد.

مشخصات محصول