ساپورت BM برای سینی کابل مشی

ساپورت BM برای سینی کابل مشی


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
ساپورت BM برای سینی کابل مشی

هدف :
اتصال بدون پیچ سینی کابل سیمی
خصوصیات :
با کمک پیچ M8*60و مهره M8 در پروفیل PSL,PSM نصب می شود .

مشخصات :
فولاد با 1.5 میلیمتر

مشخصات محصول