ساپورت سبک سقف برای سینی کابل مشی FBA30

ساپورت سبک سقف برای سینی کابل مشی FBA30


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
ساپورت سبک سقف برای سینی کابل مشی FBA-30
هدف :
نصب بدون پیچ خط بر اساس سینی کابل سیمی
خصوصیات :
به دیواروسقف نصب می شود .

مشخصات :
فولاد با ضخامت 2 میلیمتر

مشخصات محصول