ساپورت سبک برای سینی کابل مشی FBC30

ساپورت سبک برای سینی کابل مشی FBC30


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
ساپورت سبک برای سینی کابل مشی FBC-30
هدف :
نصب بدون پیچ خط بر اساس سینی کابل سیمی
خصوصیات :
به دیوار نصب می شود .

مشخصات :
فولاد با ضخامت 2 میلیمتر

مشخصات محصول