زاویه داخلی اشنایدر

زاویه داخلی اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر

برای عبور دادن ترانک در گوشه های دیوار از این زاویه استفاده می شود. زاویه داخلی پی کا اس زاویه داخلی اشنایدر ترانک اشنایدر ترانک پی کا اس کانال اشنایدر کانال پی کا اس

مشخصات محصول