زاویه تخت اشنایدر

زاویه تخت اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر


این زانو برای چرخاندن به چپ راست بالا یا پایین استفاده می گردد.
 

 

مشخصات محصول