زاویه تخت اشنایدر

زاویه تخت اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه Schneider
این زانو برای پرخاندن به چپ راست بالا یا پایین استفاده می گردد.

 

مشخصات محصول