رک های ایستاده ماهان سیستم

رک های ایستاده ماهان سیستم


نمایندگی تجهیزات شبکه و ماهان سیستم
 
شرح :  
 

مشخصات رک 12 یونیت عمق 80

1. رک بهمراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی آسان به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری شده

9. محل های پیش بینی شده جهت اتصال سیم ارت در کلیه نقاط رک

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها و آداپتورهای نصب تجهیزات به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×648(عمق×عرض×ارتفاع)

 

   

 

 

مشخصات رک 14 یونیت عمق 80

1. رک بهمراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×737(عمق×عرض×ارتفاع)

 

  

  

 

مشخصات رک 18 یونیت عمق 80

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×915(عمق×عرض×ارتفاع)

  

   

 

 

مشخصات رک 20 یونیت عمق 60

1. رک بهمراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 600×600×1004(عمق×عرض×ارتفاع)

 

 

  

 

 

 

مشخصات رک 22 یونیت عمق 80

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×1093(عمق×عرض×ارتفاع)

 

 

 

   

 

 

مشخصات رک 27 یونیت عمق 60

مشخصات رک 27 یونیت عمق 80

مشخصات رک 27 یونیت عمق 100

1. رک عمق 60 بهمراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. رک عمق 80 و 100 بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

3. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

4. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

5. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

6. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

7. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

8. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

9. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

10. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

11. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

12. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 600×600×1315(عمق×عرض×ارتفاع)

13. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×1315(عمق×عرض×ارتفاع)

14. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×1315(عمق×عرض×ارتفاع)

 

   

 

 

مشخصات رک 37 یون��ت عمق 80

مشخصات رک 37 یونیت عمق 100

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×1760(عمق×عرض×ارتفاع)

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×1760(عمق×عرض×ارتفاع)

 

 

 

  

 

مشخصات رک 40 یونیت عمق 100

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

 

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×1893 (عمق×عرض×ارتفاع)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مشخصات رک 40 یونیت عرض80 عمق 100

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو  و درب پشت توری  

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

5. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

6. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

7. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

8. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

9. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×800×1893 (عمق×عرض×ارتفاع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات رک 42 یونیت عمق 60

مشخصات رک 42 یونیت عمق 80

مشخصات رک 42 یونیت عمق 100

1. رک عمق 60 بهمراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. رک عمق 80 و 100 بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

3. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

4. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

5. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

6. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

7. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

8. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

9. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

10. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

11. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

12. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 600×600×1982 (عمق×عرض×ارتفاع)

13. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×1982 (عمق×عرض×ارتفاع)

14. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×1982 (عمق×عرض×ارتفاع)

 

 

 

 

 

   

مشخصات رک 42یونیت عرض80 عمق 100

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو  و درب پشت توری  

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

5. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

6. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

7. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

8. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

9. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×800×1982 (عمق×عرض×ارتفاع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات رک 44 یونیت عمق 80

مشخصات رک 44 یونیت عمق 100

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×2071 (عمق×عرض×ارتفاع)

12. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×2071 (عمق×عرض×ارتفاع)

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات رک 47 یونیت عمق 80

مشخصات رک 47یونیت عمق 100

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×2235(عمق×عرض×ارتفاع)

12. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×2235(عمق×عرض×ارتفاع)

 

 

 

  

 

مشخصات محصول