دیتاسنتر مرکز پیام های هوانوردی - فرودگاه مهرآباد

دیتاسنتر مرکز پیام های هوانوردی - فرودگاه مهرآباد


مشخصات پروژه