ته بند یا مسدود کننده اشنایدر

ته بند یا مسدود کننده اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر

ته بند یا مسدود کننده اشنایدر برای بستن سر و ته ترانک استفاده می گردد.
 

مشخصات محصول