ته بند یا مسدود کننده اشنایدر

ته بند یا مسدود کننده اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
ته بند یا مسدود کننده اشنایدر برای بستن سر و تهه ترانک استفاده می گردد.

مشخصات محصول