تفاوت تستر فلوک dsx8000با dsx5000وdtx1800

تفاوت تستر فلوک dsx8000با dsx5000وdtx1800تفاوت تستر های dsx8000با dsx5000و dtx1800

معرفی دستگاه DSX-8000
معرفی دستگاه DSX-5000
معرفی دستگاه dtx-1800

 دستگاهDSX-8000 جدیدترین تستر محصول شرکت فلوک میباشد .
اولین تستری می باشد که کابل های cat8را انالیز میکند 
زمان هر تست در این تستر به 8 ثانیه کاهش پیدا کرده است که به نسبت dsx5000  دو ثانیه سریعتر می باشد.
تعداد تست های قابل ذخیره در این دستگاه برای cat6aو کمتر 12هزار به همراه 5هزار تست cat8 میباشد
دارای استاندارد های ANSI/TIA-1152-A Level 2G بابت محاسبات اندازه گیری می باشد.که در dsx5000 استاندارد  ANSI/TIA-1152-A Level 1G
و در dtx1800از استاندارد ANSI/TIA-568-C.2 استفاده می شود
مدت زمان کالیبره در سه مدل  یک سال میباشد.
مقایسه دقیقتر و بررسی پارامترهای بیشتر در جدول زیر برای هر سه دستگاه تستر فلوک امده است.
جهت مطالعه اطلاعات دقیق در باره تست فلوک به مقاله تست فلوک مراجعه کنید

 
  DSX-8000 CableAnalyzer™ DSX-5000 CableAnalyzer™ DTX-1800 CableAnalyzer™
Category 6A / Class EA test time 8 seconds 10 seconds 22 seconds
Category 8 / Class I/II test time 15 seconds - -
HDTDX/HDTDR diagnostic test times ≈ 3 seconds ≈ 3 seconds ≈ 9 seconds
Internal memory ≈ 5,000 Cat 8 with plots ≈ 12,000 Cat 6A with plots ≈ 250 Cat 6A with plots
  ≈ 12,000 Cat 6A with plots - -
Level V Accuracy (1 GHz) -
Level VI/2G Accuracy (2 GHz) - -
Resistance Unbalance measurement -
Shield integrity check -
TCL measurement -
ELTCTL measurement -
CDNEXT measurement -
CMRL measurement -
Built in Alien XTalk module -
Channel Adapter 2 GHz Range 1 GHz Range -
Permanent Link Adapter 2 GHz Range 1 GHz Range -
Optional Accessories      
Patch cord adapters Category 5e, 6 and 6A patch cord Category 5e, 6 and 6A patch cord -
Coax Adapter
M12 Adapter
TERA Adapter -
GG45 Adapter  
Cable IDs 60 Characters 60 Characters 25 Characters
Setup multiple tests in advance ProjX™ ProjX™ No