بست چند منظوره برای سرپوش

بست چند منظوره برای سرپوش


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
هدف : 
اتصال سرپوش به سینی کابل سیمی (قطعات سینی با اتصال بدون پیچ FC37304 به هم وصل شده اند)
 خصوصیات : بست چند منظوره می تواند برای استقرار سرپوش روی سینی های دارای قطر مفتول 4و5 میلیمتری استفاده شود .

مشخصات :
ماده -پلی پروپلین کش سان
 

مشخصات محصول