بست برای سرپوش

بست برای سرپوش


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
هدف:
اتصال سرپوش به سینی کابل سیمی ،برای هر متر سرپوش دو بست لازم است 
خصوصیات :
وجود دو سایز استاندارد بسته به قطر مفتول 
مشخصات :
ماده -پلی پروپلین

مشخصات محصول