انواع کابل شبکه اشنایدر schnider

انواع کابل شبکه اشنایدر schnider


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر

کابل شبکه   اشنایدر Schneider حلقه های 305 متری   =  Cat5e UTP

اشنایدر Schneider  حلقه های 305 متری   = Cat5e UTP LSZH

کابل شبکه  اشنایدر Schneider  حلقه های 305 متری   =  Cat5e FTP

کابل شبکه اشنایدر Schneider  حلقه های 305 متری   =  Cat5 UTP

کابل شبکه اشنایدر Schneider  حلقه های 305 متری   = Cat5 UTP LSZH

کابل شبکه  اشنایدر Schneider  حلقه های 305 متری   =  Cat5 FTP

کابل شبکه اشنایدر Schneider  حلقه های 305 متری   =  Cat6 UTP

کابل شبکه اشنایدر Schneider  حلقه های 305 متری   = Cat6 UTP LSZH

کابل شبکه  اشنایدر Schneider  حلقه های 305 متری   =  Cat6 FTP

کابل شبکه اشنایدر Schneider  حلقه های 500 متری   =  Cat6A UTP

کابل شبکه اشنایدر Schneider  حلقه های 500 متری   = Cat6A UTP LSZH

کابل شبکه  اشنایدر Schneider  حلقه های 500 متری   =  Cat6A FTP

مشخصات محصول