انواع پیگتیل فیبر نوریPigtail

انواع پیگتیل فیبر نوریPigtail


پیگتیل فیبر نوری
FC Singlemode Pigtail

پیگتیل فیبر نوری 
ST Single Mode Pigtail
 پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اس تی  ST

 پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اس تی ST
ST Multi Mode Pigtail
پیکتیل فیبر نوری مالتی مود اس تی  ST

پیکتیل فیبر نوری مالتی مود اس تی ST
پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اس سی  SC
SC Single Mode Pigtail

پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اس سی SC
پیکتیل فیبر نوری مالتی مود اس سی  SC

پیکتیل فیبر نوری مالتی مود اس سی SC
LC Singlemode Pigtail
پیکتیل فیبر نوری سینگل مود ال سی  LC
پیکتیل فیبر نوری سینگل مود ال سی LC
پیکتیل فیبر نوری مالتی مود ال سی  LC
LC Multimode Pigtail

پیکتیل فیبر نوری مالتی مود ال سی LC
FC Multimode Pigtail
 پیکتیل فیبر نوری مالتی مود اف سی  FC

 پیکتیل فیبر نوری مالتی مود اف سی FC
FC-APC Singlemode Pigtail
پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اف سی ای پی سی  FC -APC


SC singlmode Pigtail
  پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اف سی  FC
 

مشخصات محصول