انواع پچ کورد های شبکه ار اند ام R&M

انواع پچ کورد های شبکه ار اند ام R&Mنمایندگی تجهیزات شبکه R&M
قیمت تجهیزات شبکه R&M

پچ کورد های شبکه اراندام   R&M

1 - پچ کورد شبکه اراند ام R&M  CAT6 UTP

2 - پچ کورد شبکه اراند ام R&M  CAT6 FTP

3 - پچ کورد شبکه اراند ام R&M  CAT6 SFTP

4 - پچ کورد شبکه اراند ام R&M  CAT6A UTP

5 - پچ کورد شبکه اراند ام R&M  CAT6A FTP

6 - پچ کورد شبکه اراند ام R&M  CAT6A SFTP

 

مشخصات محصول