انواع پچ پنل فیبر نوری Fiber Optic Patch Panel

انواع پچ پنل فیبر نوری Fiber Optic Patch Panel


Fiber Optic Patch Panel Rack Mount 96 Strings

Fiber Optic Patch Panel Rack Mount 96 Strings   

  پچ پنل فیبر نوری 96 کر 
Fiber Optic Patch Panel Rack Mount

Fiber Optic Patch Panel Rack Mount    

  پچ پنل فیبر نوری 48کر 
Fiber Optic Patch Panel Rack Mount 24 Strings

Fiber Optic Patch Panel Rack Mount 24 Strings


  پچ پنل فیبر نوری 24 کر

 
Fiber Optic Patch Panel - Round Type
 

Fiber Optic Patch Panel - Round Type                 

 

پچ پنل فیبر موری نوع گرد


 
 
Corning Splice Cassette

Corning Splice Cassette                            

  کاست فیبر نوری کرنینگ

 
Network Tray - 6C

Network Tray - 6C                


کاست فیبر نوری 6 کر نتورک

 
Network Tray - 12C,24C

Network Tray - 12C,24C                                

کاست فیبر نوری 12-24 کر نتورک

                                                          

 

  
Samjin Tray -24C

Samjin Tray -24C                  

کاست فیبر نوری 24 کر سامجین 
کاست پچ پنل

کاست فیبر نوری معمولی توسی و مشکی 

 

مشخصات محصول