انواع فیبر نوری Fiber Obtic

انواع فیبر نوری Fiber Obtic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viranet.ir/products.aspx?Group=24
 

انواع کابل فیبرنوری  Fiber Obticبر اساس اشعه گذرنده از آنها

 

1-فیبر نوریFiber Obtic تک حالته ( Single-Mode) :

ایــن نــوع از فیبرهــا، هســته هــای کــوچکی دارند (9 میکـرون)  و مـی تواننـد نـور لیـزر مـادون قرمـز ( بــا طــول مــوج  1300 تــا  1550 نــانومتر ) را درون خــود هــدایت کننــد. حداکثر طول مورد استفاده تا 70 کیلومتر و با تجهیزات خاص تا 150 کیلومتر

 

2- فیبر نوری  Fiber Obticچند حالته ( Multi-Mode ) :

این نوع از فیبرها هسته هاي بزرگتري دارند (قطـري در 62/5 میکرون) و نور مادون قرمـز گسـیل شـده از دیودهـاي نـوري (LED  ) را ( با طول موج  850 تا  1300 نانومتر ) درون خود هدایت مـی کننـد.حد اکثر طول 550 متر

کابل های مالتی مود 50 میکرون

 

 

 

کابل SM بسیار گرانتر است و در مقایسه با کابل MM شعاع انحناي نسـبتا بـالایی دارد، کـه کـار بـا آن را سخت تر می کند. بیشتر LAN هاي فیبر نوري از کابل چندحالته استفاده می کنند، که علیرغم کـارایی کمتـر نسبت به کابل تک حالته باز هم از کابل مسی بسیار بهتر است.

 

 

انواع کابل فیبرنوري Fiber Obtic بر اساس ساختار مواد آنها

1-فیبرنوري شیشه اي

2- فیبرنوري پلاستیکی

3-فیبرنوري سیلیکا با روکش پلاستیکی

 

 

انواع کابل فیبرنوريFiber Obtic بر اساس ترکیب مواد مربوط به هسته

1. فیبرنوري با ضریب شکست پله اي :

در ایـن  نـوع  فیبـر  کـه  اصـطلاحا  بـه Step index مشهورند، ابتدا لایه هسته را با ضریب شکست و قطر مشخص می سازند، و سپس بر روي آن یک لایه روکش با ضریب شکست کمتر می نشانند. بـدین  ترتیـب  فیبـري  پدیـد  مـی  آیـد  کـه  ضـریب شکست آن در مرز بین هسته و روکش به صورت ناگهانی (پلکانی) تغییر می کند.

2. فیبرنوري با ضریب شکست مرحلهاي ( تدریجی ) :

در این نوع فیبر کـه  اصـطلاحا  بـه Graded Index شهرت یافته اند، ضریب شکست هسته به آرامی و با دور شدن از مرکز رو به کاهش می گذارد و در مرز 50 تا 5.62 میکرون از مرکز هسته، به حداقل خود می رسد. چنین وضعیتی باعث خواهد شد که مرز بین ناحیه هسته و روکش به صورت یـک  سـطح  آینـه  اي عمل نکند بلکه پرتوهاي نور همانند پدیده سراب به صـورت  منحنـی  وار شکسـته  شـده  و پـس  از رسیدن به زاویه بحرانی مجددا بر روي منحنی مشابه به سوي هسته برگردند.

 

 

 

انواع کابل فیبر نوري Fiber Obticبر اساس محیط

1- کابلهاي فیبر نوري جهت کاربرد در بیرون ساختمان (Outdoor ):

این فیبرها جهت ارتباط بین ساختمان ها در خارج ازساختمان بکار می رود،  حداکثر فاصـله  اي کـه مجاز است این کابل در داخل ساختمان وارد شود 10 متر است.

2- کابلهاي فیبر نوري جهت کاربرد در درون ساختمان ( Indoor ) :

از این کابلها جهت استفاده از Backbone  شبکه در داخل ساختمان استفاده می شود، داراي محافظت هاي فیزیکی مناسبی می باشند، می توان از 6 تا 144 تیوب استفاده کرد که در هر تیوب 24 فیبر نوري قرار دارد، داخل هر تیوب ژل بی رنگ قرار دارد تا باعث شود قابلیت انعطاف فیبر بالا رفته و در برابر ضربه مقاوم باشد. ویژگیهاي عمومی این نوع از کابل عبارتند از، پوششی که در صورت آتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نکند، مقاوم در مقابل شعله ور شدن، مقاوم در مقابل خمش و در عین حال ظریف و منعطف.

 

 

 

اصطلاحات

 

 

1- Loose tube :

در برخی از انواع فیبر نوری با توجه به اینکه تا حد امکان باید از  از خمیدگی بیش از حد هسته ی مرکزی  فیرنوری جلوگیری نماییم در لایه های محافظ فیبر از یک پوسته که در درون آن یک نوع ژل مایع وجود دارد استفاده می شود. این لایه اجازه می دهد که هسته ی مرکزی حد فاصل جدار در برگیرنده ژل معلق باشد  و در هنگام خمش با حرکت دادن کابل از فشار به هسته ی مرکزی جلوگیری می کند.

2- Armored ( زره ) :

پوشش فلزی که در خارجی ترین لایه فیبر و در زیر ژاکت قرار می گیرد تا از لایه های داخلی فیبر حفاظت کند

3- self supported ( محار ) :

یک سیم بکسل که زیر ژاکت و در یک سمت یا دو سمت فیبر قرار می گیرد و معمولا برای بستن کابل به تیر در فیبرهای هوایی متداول است.

4-Anti rodent ( ضد جونده )

 

 

 

 

برای آشنای بیشتر با کابل فیبر نوری به لینک زیر رجعوع کنید :

http://viranet.ir/products.aspx?Group=24