انواع باکس دیواری فیبر نوری OCDF

انواع باکس دیواری فیبر نوری OCDF


 

 

 

 

 

Fiber Optic OCDF Wall Mount

   Fiber Optic OCDF Wall Mountباکث دیواری(indoor)یا فایبر باکث دیواری 

  
Splitter distribution box

Splitter distribution box

باکث دیواری(outdoor) یا باکث توزیع اسپلیتر

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiber Optic OCDF Wall Mount

Fiber Optic OCDF Wall Mount                 
 

  OCDF دیواری فیبر نوری


 

                                                                     
ODF-OCDF Wall Mounted

ODF-OCDF Wall Mounted               

 ODF - OCDF دیواری فیبر نوری

  

 

مشخصات محصول